Skip links

Algemene voorwaarden

Art. 1
Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke koop-verkoopovereenkomst door een bezoeker van deze website, hierna “Klant” genoemd, afgesloten met RLF Concept BV, gevestigd te Kaarbaan 7, 3600 Genk, BTW BE0887.093.011 (hierna genoemd “Code Zero Hair Interpreters”). Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op alle andersluidende voorwaarden van de klant. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Code Zero Hair Interpreters aanvaard zijn. Bij elke elektronische bestelling van producten verklaart de klant uitdrukkelijk akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.

Art. 2
Een verkoopovereenkomst komt geldig tot stand bij het elektronisch doorsturen van de bestelling door het klikken op de hyperlink “afrekenen”.

Art. 3
Uit de aard van de verkochte producten volgt dat deze niet kunnen worden teruggestuurd waardoor de klant overeenkomstig Art. VI.53 van het Wetboek Economisch Recht niet beschikt over een herroepingsrecht. Elke koop-verkoop is vanaf het sluiten van de overeenkomst definitief en niet onderworpen aan enige herroepingsstermijn.

Art. 4
Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

Art. 5
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Art. 6
Betaling gebeurt steeds elektronisch via bancontact of via overschrijving. Elke bestelling is onmiddellijk betaalbaar op het moment van sluiten van de overeenkomst. Bij betaling via overschrijving ontvangt u de bestelde producten pas na ontvangst van de verschuldigde som.

Art. 7
De uitvoering van de overeenkomst gebeurt normalerwijze vrijwel onmiddellijk na betaling via Bancontact of bevestiging van de betaling via overschrijving. Doch enige vertraging in de uitvoering geeft in voorkomend geval geen recht op schadevergoeding. In geval van betaling via overschrijving gebeurt de levering van de bestelde producten binnen de vijf werkdagen na creditering van onze rekening. Ook in dit geval geeft enige vertraging in de uitvoering geen recht op schadevergoeding.

Art. 8
Elk aanbod staat enkel open voor Klanten die woonachtig zijn in België. 

Art. 9
Ondanks het feit dat de catalogus en website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Bij specifieke vragen betreffende maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij u vooraf contact op te nemen met Code Zero Hair Interpreters. Code Zero Hair Interpreters is wat de juistheid of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Code Zero Hair Interpreters is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

Art. 10
Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Code Zero Hair Interpreters. Indien producten van je bestelling pas geleverd worden na x aantal tijd bij Code Zero Hair Interpreters en indien dit aangeduidt staat op de website, zal je volledige bestelling pas vertrekken van zodra alle producten voorradig zijn.

Art. 11
Code Zero Hair Interpreters is gerechtigd om -zonder opgave van redenen- bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

Art . 12
De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Code Zero Hair Interpreters. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de Klant vanaf de verzending.

Art. 13
Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld, op straffe van verval van elk recht.

Art. 14
De consument geniet een wettelijke waarborg van conformiteit van de goederen.

Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen.

De Klant dient vooraf contact op te nemen met Code Zero Hair Interpreters waarna de Klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan I Code Zero Hair Interpreters.

Elk gebrek dient binnen 1 week na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten of gebreken die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik. Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur of slijtageartikelen.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant. De garantie is niet overdraagbaar.

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument.

Art. 15
Code Zero Hair Interpreters behandelt al uw persoonlijke gegevens als vertrouwelijke informatie en zal die nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. U kan uw gegevens die Code Zero Hair Interpreters in haar klantenlijst bewaart op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen en u kan weigeren dat Code Zero Hair Interpreters uw gegevens gebruikt om u informatie toe te sturen.

Art. 16
Indien enige bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Code Zero Hair Interpreters om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Art. 17
Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt en de algemene verkoopsvoorwaarden van Code Zero Hair Interpreters. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Code Zero Hair Interpreters kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de Klant van deze nieuwe Voorwaarden.

Art. 18
De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en backups als bewijsvoering kunnen dienen.

Art. 19
Alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst worden beheerst door het Belgisch recht. Voor alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst is de Rechtbank van het Arrondissement Tongeren bevoegd.

Art. 20
Elke vorm van het overnemen van deze verkoopsvoorwarden zijn niet toegelaten. Elke vorm van het gebruik van merknaam Code Zero Hair Interpreters kan tot gerechtelijke procedures leiden.

WordPress PopUp Plugin